ภาพกิจกรรม

>เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ และเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ” | 3 - 4 สิงหาคม 2562