เอกสารเผยแพร่

ที่ ชื่อเรื่อง หมวด ปี รูปภาพ ไฟล์
1 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุง 2562 แผนกลยุทธ์ 2562 Array[st_doc_pic]
2 คู่มือแนวปฏิบัติการให้บริการ62 พัฒนาบุคลากร 2562 Array[st_doc_pic]
3 แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง ปี 2561 แผนกลยุทธ์ 2561 Array[st_doc_pic]
4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 บริหารความเสี่ยง 2561 Array[st_doc_pic]
5 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 บริหารความเสี่ยง 2561 Array[st_doc_pic]
6 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 บริหารความเสี่ยง 2560 Array[st_doc_pic]
7 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 แผนกลยุทธ์ 2559 Array[st_doc_pic]
8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 แผนกลยุทธ์ 2559 Array[st_doc_pic]
9 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559 แผนกลยุทธ์ 2559 Array[st_doc_pic]