แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาระบบใหม่ งานทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 11 กันยายน 2560

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาระบบใหม่ งานทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 8 คน ได้แก่1. นางเสาร์คำ เมืองแก้ว  รองผู้อำยวยการ

2. นายยงยุทธ  แสนใจพรม  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

3. นางอาภาวรรณ  ยะปะนัน  นักวิชาการศึกษา สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล

4. นางอรสา  วงค์สว่าง  นักวิชาการศึกษา สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล

5. นายราชันย์  จันทร์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล

6. นายวินัย  กันขัติ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล

7. นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์  นักวิชาการศึกษา  สังกัดงานรับเข้านักศึกษา

8. นางวันเพ็ญ  พิพัฒน์พงษ์กมล  พนักงานธุรการ  สังกัดงานบริหารทั่วไป


2560-09-14 11:04:50