ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(KM)

ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(KM) และการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562

ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(KM) และการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562

2562-10-25 14:59:49