ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาขอเทียบโ

Read more

ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ผลการพิจารณาขอเทียบโ

Read more

ประกาศ:รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอนุโลมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

Read more