ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอนุโลมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

Read more

ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษาที่ขอเ

Read more