การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ​ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)