เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจเริ่มแรก คือ การผลิตครูเพื่อออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน นับแต่มีการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและสถานภาพของสถาบันหลายครั้ง โดยเมื่อแรกก่อตั้งมีชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมมณฑล พายัพ ในปี พ.ศ. 2470 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเชียงใหม่ ทำหน้าที่ผลิตครูระดับประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตร 2 ปี เป็นเวลานานถึง 21 ปี ต่อมาได้ขยายการผลิตครูถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู โดยมีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือ พระพิฆเนศวร และสีประจำโรงเรียน คือ สีดำ เหลือง

ปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนฝึกหัดครูมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น วิทยาลัยครูเชียงใหม่ และขยายการผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แทนคำว่า วิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มีความเป็นสถาบันอุดมศึกษา อย่างสมบูรณ์ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีภารกิจในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว        สำนักทะเบียนและประมวลผล เดิมชื่อว่า ฝ่ายวิชาการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีงานในความรับผิดชอบ 4 งาน ได้แก่ งานวัดผล-ประเมินผลงานทะเบียน งานหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน และงานพัฒนาวิชาการ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2530 ฝ่ายวิชาการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชาการ และสำนักส่งเสริมวิชาการ มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการมาจากการแต่งตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานในความรับผิดชอบได้ขยายเพิ่มเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายเอกสารตำรา ในปีเดียวกันได้ทดลองนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานธุรการเป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2532 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการได้เปลี่ยนชื่อเป็นหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ และมีการขยายงานในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก 1 งาน คือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีเดียวกันได้เริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานทะเบียนและวัดผล

ปี พ.ศ. 2534 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งกลุ่มงานหลัก ในความรับผิดชอบเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายเอกสารตำรา และมีงานด้านโครงการและงานเฉพาะกิจในการความดูแลรับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักคณะกรรมการประสาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการสรรหาอาจารย์พิเศษ โครงการรณรงค์ทางวิชาการเพื่อสรรหานักศึกษา และโครงการพระธรรมจาริก ในระยะเวลาดังกล่าว สำนักส่งเสริมวิชาการได้พัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการทำงานร่วมกัน มีการกระจายงาน และสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ หลายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่มต้นใช้ระบบเครือข่าย LAN ในสำนักงาน

ปี พ.ศ. 2538 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกำหนดให้ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ มาจากการสรรหา และในปีถัดมาสำนักส่งเสริมวิชาการได้นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานหลายด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน งานการเงิน งานทะเบียน งานแผนงาน งบประมาณ เป็นต้น และในปี 2539 ได้เริ่มให้นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบธนาคาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้นำระบบ OMR (Optical Mark Reader) มาใช้ในการตรวจข้อสอบ และในปี พ.ศ. 2542 ได้พัฒนาระบบการส่งผลการเรียน (ฝนเกรด) ผ่านเครื่อง OMR
การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการได้มีการพัฒนามาตามลำดับ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2543 งานด้านวิทยบริการ ได้แยกออกไปเป็นหน่วยงานอิสระโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์วิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการจึงมีภาระงานที่รับผิดชอบ 3 ด้าน คือ งานธุรการ งานทะเบียนและวัดผล และ งานจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ในขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานก็ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการใช้บริการสารสนเทศสำหรับการลงทะเบียน และบริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับหน่วยงานผ่านระบบเครือข่าย Internet เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาสนับสนุน การปฏิบัติงานทุกด้านอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การพัฒนาระบบการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ การชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่านธนาคาร การรับสมัครนักศึกษาโควตา การรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภท การจัดการเรียนการสอน การส่งผลการเรียน ตลอดจนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านอื่น ๆ โดยผ่านระบบ Internet นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการถ่ายรูปติดใบรับรองและใบระเบียน ผลการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ทุกคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2547 สำนักส่งเสริมวิชาการได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
ในปี พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547


            :: ทำเนียบผู้บริหาร :: 
                                อาจารย์สมควร      ธรรมคุณ2525-2528
                                อาจารย์สุเทพ      พงศ์ศรีวัฒน์2528-2530
                                อาจารย์ทัศนีย์      ยอดอินทร์2530-2532
                                ดร.มงคล      เอี่ยมสำอางค์2532-2534
                                อาจารย์วัฒน์      สมประเสริฐ2534-2537
                                อาจารย์สมผิว      ชื่นตระกูล2537-2538
                                อาจารย์มนตรี      ศิริจันทร์ชื่น2538-2544
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์      จินดารัตนาภรณ์2544-2548
                                อาจารย์พวงทอง      พร้อมไท2548-2552
                                อาจารย์พิชัย      ระบอบ2552-2554
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา      หงษาวงศ์2554-2558
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี      มณีโกศล2558-2560
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษรา      ปัญญา2560-ปัจจุบัน

 
ปรัชญา
เทคโนโลยีก้าวไกล  ใส่ใจบริการ มาตรฐานเที่ยงตรง
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2561 สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานชั้นนำระดับภูมิภาคในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการ
พันธกิจ
1.   พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2.   พัฒนาระบบการรับนักศึกษา  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบลงทะเบียน  ระบบประมวลผลการศึกษา  ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา  และประสานงานบริหารหลักสูตร  ตารางสอน ตารางสอบให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบได้
3.   ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
4.   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน (R2R)
5.   ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
1.   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2.   เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษา  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบลงทะเบียน  ระบบประมวลผลการศึกษา  ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา  และประสานงานบริหารหลักสูตร  ตารางสอน  ตารางสอบให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบได้
3.   เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
4.   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน (R2R)
5.   เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
 
 
 

 
อัตลักษณ์
“บริการแบบกัลยาณมิตร  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้วย ICT”
เอกลักษณ์
“ระบบงานทันสมัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม”
วัฒนธรรมองค์กร
“ยึดมั่นกฎระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้”
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3      การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4      พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงศึกษาธิการแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 นั้น มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงสร้างองค์กร

ผศ.ดร.กัลทิมา

พิชัย

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.สมศักดิ์

ภู่วิภาดาวรรธน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ประทีป

จันทร์คง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.เกษรา

ปัญญา

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดารารัตน์

ไชยาโส

ผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.ฐิติ

ฐิติจำเริญพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเสาร์คำ

เมืองแก้ว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.อัตถ์

อัจฉริยมนตรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.ภูสิต

ปุกมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Office of the Registrar Chiang mai Rajabhat University

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 0-5388-5960   ถึง  80

โทรสาร: 0-5388-5970